Progimnazijos taryba

Progimnazijos tarybos nariai 2023 - 2024 m. m. 

Nr. Vardas, pavardė Atstovavimas Pareigos taryboje
1. Zbignev Butkevič Mokytojų atstovas pirmininkas
2. Vaida Astrauskienė Mokytojų atstovas sekretorė
3. Simona Ernienė Mokytojų atstovas narė
4. Dalia Jasiulevičienė Mokytojų atstovas narė
5. Aušra Barkauskienė Tėvų atstovas narys
6. Jūratė Semenavičienė Tėvų atstovas narys

Progimnazijos tarybos nuostatai

 • Progimnazijos tarybos susirinkimai šaukiami ne rečiau kaip kartą per 2 mėnesius.
 • Progimnazijos tarybos posėdis teisėtas, jeigu jame dalyvauja 2/3 visų tarybos narių.
 • Progimnazijos tarybos nutarimas įsigalioja direktoriui patvirtinus. Nutarimai priimami dalyvaujančių balsų dauguma.
 • Progimnazijos tarybos nutarimus, kurie prieštarauja progimnazijos veiklą reglamentuojantiems dokumentams, mokyklos direktorius prašo svarstyti iš naujo.
 • Steigėjas, švietimo priežiūrą vykdančios institucijos, nustatę, kad tarybos priimti sprendimai prieštarauja įstatymam, siūlo progimnazijos tarybai juos svarstyti iš naujo. Progimnazijos tarybai atsisakius, ginčas sprendžiamas įstatymo numatyta tvarka.

Progimnazijos tarybos funkcijos

 • Aprobuoja progimnazijos veiklos strateginį planą, nuostatus, tvirtina vidaus darbo tvarkos taisykles, aprobuoja ugdymo planą, nustato ugdymo organizavimo tvarką, nustato progimnazijos veiklos perspektyvas, pagrindines darbo kryptis;
 • Aprobuoja vadovėlių užsakymo, moksleivių žinių ir gebėjimų vertinimo sistemos parinkimo, papildomos veiklos ir renginių organizavimo klausimus;
 • Gali teikti siūlymus progimnazijos direktoriui priimant darbuotojus, vertinant jų darbo rezultatus, priima nutarimą, vertinant progimnazijos vadovų veiklą, pareiškia nuomonę jiems atestuojantis;
 • Pedagogų tarybos teikimu sprendžia moksleivių šalinimo iš progimnazijos klausimus;
 • Inicijuoja mokyklos bendruomenės ir visuomenės bendradarbiavimą;
 • Skiria atstovus į pedagogų atestacijos komisiją ir viešo konkurso direktoriaus vietai užimti komisiją;
 • Kontroliuoja progimnazijos ūkinę ir nebiudžetinę veiklą.

 

Atnaujinta: 2024-03-01
 • Elektroninis dienynas
 • Priėmimas
 • Tėvams
 • Mokiniams
1 klasių pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.10 – 08.45
 • 2. 09.00 – 09.35
 • 3. 09.55 – 10.30
 • 4. 11.10 – 11.45
 • 5. 12.00 – 12.35
2-4 klasių pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 8.10 – 8.55
 • 2. 9.00 – 9.45
 • 3. 9.55 – 10.40
 • 4. 11.10 – 11.55
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 12.55 – 13.40
5-10 klasių pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.10 – 08.55
 • 2. 09.00 – 09.45
 • 3. 09.55 – 10.40
 • 4. 10.45 – 11.30
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 12.55 – 13.40
 • 7. 13.45 – 14.30
 • 8. 14.35 – 15.20