Ugdymo organizavimas

1. Mokslo metų ir ugdymo proceso pradžia – 2023 m. rugsėjo 1 d.


2. Mokykla dirba penkias dienas per savaitę. Pamokos prasideda 8.10 val.


3. Pamokų laikas:

1 klasė 2 - 4 klasės 5 - 8 klasės
Pamoka Pradžia - pabaiga Pamoka Pradžia - pabaiga Pamoka Pradžia - pabaiga
1 8.10  - 8.45 1 8.10  - 8.55 1 8.10 - 8.55
2 9.00 -  9.35 2 9.00 -  9.45 2 9.00 - 9.45
3 9.55 - 10.30 3 9.55 - 10.40 3 9.55 - 10.40
Pietų pertrauka Pietų pertrauka 4 10.45 - 11.30
4 11.10 - 11.45 4 11.10 - 11.55 Pietų pertrauka
5 12.00 - 12.35 5 12.00 - 12.45 5 12.00 - 12.45
6 12.55 - 13.30 6 12.55 - 13.40 6 12.55 - 13.40
  7 13.45 - 14.30
  8 14.35 - 15.20

4. Mokslo metų ugdymo proceso trukmė:

    • 1 - 4 klasėms -175 ugdymo dienos (35 savaitės),

    • 5 - 8 klasėms - 185 ugdymo dienos (37 savaitės).

Klasė Mokslo metų pradžia Mokslo metų pabaiga
1 - 4 2023-09-01 2024-06-07
5 - 10 2023-09-01 2024-06-21

5. Ugdymo procese skiriamos atostogos. Į atostogų trukmę neįskaičiuojamos švenčių dienos.

Atostogos 1 - 4 klasės 5 - 8 klasės
Rudens 2023 m. spalio 30 d. - 2023 m. lapkričio 3 d.
Žiemos (Kalėdų) 2023 m. gruodžio 27 d. - 2024 m. sausio 5 d.
Žiemos 2024 m. vasario 19 d. - 2024 m. vasario 23 d.
Pavasario (Velykų) 2024 m. balandžio 2 d. - 2024 m. balandžio 5 d.
Vasaros 2024 m. birželio 8 d. - 2024 m. rugsėjo 1 d. 2024 m. birželio 22 d. - 2024 m. rugsėjo 1 d.

6. Mokslo metai, įgyvendinant pradinio ir pagrindinio ugdymo programas, skirstomi pusmečiais:

Pusmetis Pradžia Pabaiga
I 2023-09-01 2024-01-26 (1 - 8 kl.)
II 2024-02-01 2024-06-07 (1 - 4 kl.),
2024-06-20 (5 - 8 kl.)

7. Visos dienos veiklos:

Veiklos pavadinimas

Data

Turizmo diena

2023-09-29, 2024-09-29

Savanorystė:

Kapinių tvarkymas

2023-11-27, 2024-11-27

Pyragų diena

2023-11-06, 2024-11-06

„Kąsnis vargstantiems“

Su partneriais sutartu laiku

Bendruomenės diena

2024 gegužė, 2025 gegužė.


8. Pradinio ugdymo programos:

Valandos

Klasė

Neformaliojo švietimo veikla

1

1–4

Jaunučių choras

1

1–2

Keramika

1

3–4

Keramika

1

1–4

Jaunieji gamtininkai

1

3–4

Informatika

1

1–4

Judrieji žaidimai

1

1

Anglų kalba

1

2-4

Anglų kalba


9. Pagrindinio ugdymo pirmosios dalies programos:

Valandos

Klasė Neformaliojo švietimo veikla

1

5–8

Šachmatai

1

5–8

Dailė

1

5–8

Jaunieji gamtininkai

1

5–8

Instrumentinis ansamblis

1

5–8

Sprotas


10. Prevencinės programos:

 • Všį LIONS QUEST LIETUVA programa „Paauglystės kryžkelės“ 5, 6, 7,  klasėse integruojama į klasės valandėles.
 •  Všį Paramos vaikams centro programa „Antras žingsnis“ 3, 4 klasėse vykdoma per VDM veiklas 2 kartus per mėnesį.
 •  VĮ „Vaiko labui“ programa „Obuolio draugai“ 1, 2 klasėse vykdoma per VDM veiklas 2 kartus per mėnesį.

11.  Oro temperatūrai esant 20 laipsnių šalčio ar žemesnei į mokyklą gali nevykti 1-5 klasių mokiniai, esant 25 laipsnių šalčio ar žemesnei temperatūrai – ir kitų klasių mokiniai. Atvykusiems į mokyklą mokiniams ugdymo procesas vykdomas. Mokiniams, neatvykusiems į mokyklą, mokymuisi reikalinga informacija skelbiama elektroniniame dienyne. Šios dienos įskaičiuojamos į ugdymo dienų skaičių. Šiltuoju metų laikotarpiu, temperatūrai mokymosi patalpose viršijus numatytąją Lietuvos higienos normoje HN 21:2017 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. rugpjūčio 10 d. įsakymu Nr. V-773 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 21:2017. „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ (toliau – Higienos norma), ugdymo procesas gali būti koreguojamas ir organizuojamas kitose erdvėse.

Atnaujinta: 2023-11-27
 • Elektroninis dienynas
 • Priėmimas
 • Tėvams
 • Mokiniams
1 klasių pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.10 – 08.45
 • 2. 09.00 – 09.35
 • 3. 09.55 – 10.30
 • 4. 11.10 – 11.45
 • 5. 12.00 – 12.35
2-4 klasių pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 8.10 – 8.55
 • 2. 9.00 – 9.45
 • 3. 9.55 – 10.40
 • 4. 11.10 – 11.55
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 12.55 – 13.40
5-10 klasių pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.10 – 08.55
 • 2. 09.00 – 09.45
 • 3. 09.55 – 10.40
 • 4. 10.45 – 11.30
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 12.55 – 13.40
 • 7. 13.45 – 14.30
 • 8. 14.35 – 15.20