Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas

SVEIKATA BRANGIAUSIAS TURTAS
Mokykloje dirba sveikatos priežiūros specialistė, todėl nesivaržykite ir drąsiai kreipkitės.

Visuomenės sveikatos priežiūros specialiste progimnazijoje dirba

Jolita Jurgelevičiūtė-Špakauskienė Sveikatos priežiūros specialistė

Darbo laikas

Savaitės dienos

Darbo laikas

Antradienis

8.00 – 16.00

Kontaktai Telefonas (8 528) 66235

El. paštas stkestutis@gmail.com
El. paštas Rašyti

Visuomenės sveikatos priežiūros specialisto funkcijos, teisės ir pareigos

1. Visuomenės sveikatos priežiūros specialisto funkcijos:

1.1. rinkti, kaupti ir analizuoti duomenis apie mokinių sveikatos būklę;

1.2. pateikti pedagogams asmens sveikatos priežiūros įstaigų specialistų rekomendacijas dėl mokinių sveikatos ir koordinuoti šių rekomendacijų įgyvendinimą;

1.3. teikti išvadas ir siūlymus dėl mokinių sveikatos būklės Mokyklos bendruomenei (ne rečiau kaip 1 kartą per metus);

1.4. identifikuoti mokinių sveikatos stiprinimo ir sveikatos žinių poreikį, sveikatos raštingumo lygį atsižvelgiant į mokinių amžiaus tarpsnius;

1.5. mokyklos aplinkoje identifikuoti visuomenės sveikatos rizikos veiksnius;

1.6. organizuoti mokinių sveikatos stiprinimo priemonių ir mokyklos aplinkos sveikatinimo priemonių įgyvendinimą ir įgyvendinti jas pagal kompetenciją;

1.7. dalyvauti planuojant ir įgyvendinant sveikatos ugdymo bendrąją programą ar kitą sveikatos ugdymo veiklą mokykloje;

1.8. teikti sveikatos žinias mokyklos bendruomenei apie sveikatos išsaugojimą ir sveikatos stiprinimo būdus, mokyti pritaikyti jas praktiškai;

1.9. teikti ir (ar) koordinuoti pirmosios pagalbos teikimą mokykloje;

1.10. tikrinti mokinių asmens higieną;

1.11. planuoti ir taikyti užkrečiamųjų ligų ir jų plitimo profilaktikos priemones pagal kompetenciją;

1.12. dalyvauti įgyvendinant užkrečiamosios ligos židinio ar protrūkio kontrolės priemones;

1.13. konsultuoti mokyklos ar maitinimo paslaugų teikėjų darbuotojus, atsakingus už mokinių maitinimą, sveikos mitybos ir maisto saugos klausimais;

1.14. prižiūrėti mokinių maitinimo organizavimo atitiktį Maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. V-964 „Dėl Maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatytiems reikalavimams;

1.15. dalyvauti mokyklos Vaiko gerovės komisijos veikloje ir įvertinant mokyklos veiklą;

1.16. teikti pagalbą ir informaciją kūno kultūros mokytojams komplektuojant kūno kultūros ugdymo grupes pagal mokinių fizinį pajėgumą.

2. Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas turi teisę:

2.1. gauti savo funkcijoms vykdyti reikalingą informaciją apie mokinio ugdymo sąlygas iš mokyklos administracijos, mokyklos savivaldos institucijų, pedagogų ir švietimo pagalbos specialistų;

2.2. tobulinti kvalifikaciją.

3. Visuomenės sveikatos priežiūros specialisto pareigos:

3.1. užtikrinti, vadovaujantis  Asmens sveikatos paslapties kriterijais, patvirtintais  Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr. 552 „Dėl Asmens sveikatos paslapties kriterijų patvirtinimo“, mokinių asmens sveikatos informacijos konfidencialumą;

3.2. įtarus, kad mokinys patiria psichologinį, fizinį, seksualinį smurtą ar kitus vaiko teisių pažeidimus, nedelsiant pranešti raštu apie tai mokyklos ir Savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriui;

3.3. laiku ir kokybiškai atlikti numatytas funkcijas, vadovautis profesinės etikos principais.

 

Atnaujinta: 2024-03-01
 • Elektroninis dienynas
 • Priėmimas
 • Tėvams
 • Mokiniams
1 klasių pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.10 – 08.45
 • 2. 09.00 – 09.35
 • 3. 09.55 – 10.30
 • 4. 11.10 – 11.45
 • 5. 12.00 – 12.35
2-4 klasių pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 8.10 – 8.55
 • 2. 9.00 – 9.45
 • 3. 9.55 – 10.40
 • 4. 11.10 – 11.55
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 12.55 – 13.40
5-10 klasių pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.10 – 08.55
 • 2. 09.00 – 09.45
 • 3. 09.55 – 10.40
 • 4. 10.45 – 11.30
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 12.55 – 13.40
 • 7. 13.45 – 14.30
 • 8. 14.35 – 15.20